De Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad is een  belangrijke commissie. Vier ouders en vier personeelsleden zijn lid.  Zij bespreken de plannen van het bestuur voor de Willibrordusschool. Voor belangrijke zaken is steeds de instemming of een positief advies van de medezeggenschapsraad nodig.
Voor alle scholen van de Borgesiusstichting is er ook een G.M.R., waarin van enkele afzonderlijke MR's iemand zitting heeft. Deze G.M.R. overlegt over zaken die alle scholen van de stichting aangaan, zoals b.v. het vakantierooster.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en met vragen of opmerkingen kunt u bij hen terecht. Zij zorgen er dan voor dat dit bij het schoolteam of de schoolleiding wordt aangekaart. Namens de ouders zitten in de MR: Yvonne Bastiaansen en er zijn twee vacatures. Namens de leerkrachten zijn dat: juf Deniseen  juf Henny en ook hier is een vacature.